Ajankohtaista...

Espoon lastensuojelu rajoitti perusteettomasti yhteydenpitoa lapseen

Helsingin hallinto-oikeus antoi huhtikuussa 2017 päätökset, joilla se kumosi Espoon kaupungin lasten erityispalvelujen päällikön ja johtavan sosiaalityöntekijän päätökset lapsen vanhempien yhteydenpidon rajoituksista huostassaolevaan lapseen.  Lastensuojelu oli tehnyt molemmat päätökset perusteettomasti.  Toisen päätöksen perusteluissa HAO muun ohella korosti sitä, että lapsen hyvinvoinnin tukemiseksi ensisijaista on vanhemman ja lapsen välisen suhteen vahvistaminen.  Kirjoittajan lisäys:  – Lastensuojelun toiminnalle eri kunnissa on tyypillistä, että se tukee sijaisperhettä ja lapsen suhdetta siihen unohtaen usein tuon ensiarvoisen tavoitteen.  Lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä toimi asiassa Terhi Rönkä-Prevedouros.

Samassa asiakokonaisuudessa kantelimme 25.07.2017 Eduskunnan Oikeusasiamiehelle äitienpäivän tapaamisten eväämisestä ja vanhemman tiedusteluihin vastaamisesta.  Myös kantelupäätöksessä apulaisoikeusasiamiehen sijainen kiinnitti huomiota lapsen oikeuteen yhteydenpitoon vanhempaan, sijaishuollossa olevan lapsen yhtenä tärkeimmistä oikeuksista.  Sillä osaltaan vaikutetaan mahdollisuuksiin perheen jälleen yhdistämiseksi, jonka oikeuden toteutumista on edistettävä.  Kanteluviranomainen korosti äitienpäivän merkitystä lapselle ja koko perheelle.  Kanteluviranomainen myös totesi muun ohella, että viranomaisen on vastattava sille esitettyihin asiallisiin kirjeisiin, pyyntöihin ja vaatimuksiin kohtuullisessa ajassa.

Niinikään kantelimme 10.01.2017 Espoon lastensuojelun toiminnan epäkohdista aluehallintovirastoon.  Muun ohessa olimme tyytymättömiä lastensuojelun viestintätapaan, siihen että vanhempien muistutuksiin ym kirjoituksiin lastensuojelulle ei vastattu, jolloin asiainhoito muodostui vaikeaksi.  Lastensuojelu oli lausunnossaan myöntänyt virheensä viitaten niiden korjaamiseen vastaisuudessa, ja todennut lastensuojelupalveluiden päällikön Mari Ahlströmin ja sosiaalityön päällikkö Jaana Leppäkorven olleen vastuussa muistutusten käsittelystä.  Kantelun lopputuloksena aluehallintovirasto antoi Jaana Leppäkorvelle huomautuksen aiheettomasta viivyttelystä muistutukseen vastaamisessa, viitaten lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista.  Vastaaminen oli kestänyt lähes kuusi kuukautta ja vastaus annettiin vasta AVI:n kanteluprosessin jo ollessa vireille.    Kari Maukonen

 

Kategoriassa Oikeustapauksia