Lakiasiainpalvelut

 • Asianajotehtävät
 • Oikeudellinen neuvonta
 • Puhelinneuvonta ja neuvonta sähköpostilla
 • Turva-alan yritysten edustus
 • Myös maksuttomat oikeudenkäynnit ja oikeusturvavakuutuksista maksettavat jutut
 • Otan vastaan myös välimiestehtäviä ja hoidan perheneuvontaa ja -sovittelua
 • Avustan myös tuomioistuinsovitteluissa
 • Kantelut
 • Euroopan Ihmisoikeustuomioistuinasiat
 • Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Olen erikoistunut muun muassa

 • Perheoikeuteen, erityisesti lasten huolto-, tapaamis- ja elatusasioihin sekä osituksiin
 • Perinnönjakoihin, perunkirjoituksiin, pesänselvityksiin, testamentteihin
 • Turva-alaa koskeviin,  asioihin
 • Hallinto-oikeuteen, erityisesti myös lastensuojeluasiat
 • Kunnallisasiat (kuntataso ja hallinto-oikeus)
 • Työttömyysturva-asioihin, myös vakuutusoikeudessa
 • Ympäristö- ja asumisasioihin
 • Eläinsuojeluasioihin
 • Rikosuhrien asemaan
 • Vahingonkorvausasioihin
 • Työ- ja perheperusteisten maahanmuuttajien asioihin
 • Minulla on laajaa kokemusta myös esimerkiksi velkajärjestelyasioista, pesänselvityksistä, yhtiöiden ja yhtymien selvityksistä ja riitaisista velkomuksista